Google 无人驾驶车内部睇真啲Google 无人驾驶车内

现场放出无人车,都係两座设计,的的骰骰有点似Smart。前方位置有Sensor做感应,顶部镜头拍摄道路以作分析。

 

Google 无人驾驶车内部睇真啲Google 无人驾驶车内

之前话Google架车要加返家軚盘,呢架好似就仲未见到。内部中央位置有按钮,同事见到指係灯掣同窗掣,其他未睇到有咩功用。但左方位置有脚掣位,似乎用以紧急控制。

Google 无人驾驶车内部睇真啲Google 无人驾驶车内

车身前后都有好多Sensor。